Red Sangria

cabernet, fresh lemon juice, fresh OJ, sugar