Pesto Chicken

|$12|

slow-roasted tomatoes, mozzarella, parmesan