Pesto Chicken $11

slow-roasted tomatoes, mozzarella, parmesan