Pesto Shrimp $14

slow-roasted tomatoes, mozzarella, parmsesan