Pesto Shrimp

|$15|

slow-roasted tomatoes, mozzarella, parmesan